Nacházíte se: Úvod » ZAJÍMAVOSTI » ČLÁNKY » SLOVNÍK REALITNÍCH POJMŮ

SLOVNÍK REALITNÍCH POJMŮ

Tento slovník má přes 170 hesel – doporučuji vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+f

Advokátní úschova

úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí. Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly.

 

Akontace

záloha, částka/platba placená předem (slouží ve spojení s leasingem nebo úvěrem).

 

Anuita

představuje stálou splátku hrazenou v pravidelných intervalech pro dané období sloužící k úhradě dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

 

Anglická aukce

dražba, při níž se dražený předmět získává za vyšší než vyvolávací cenu. Cena se postupně zvyšuje přihazováním účastníků.

 

Apartmán

zařízená bytová jednotka sloužící většinou k rekreačním/hotelovým účelům.

 

Aukce

forma obchodování zboží nebo služeb, při němž cena není předem stanovena, ale určí se až během aukce, kde vystupují dvě strany – nakupující, prodávající. Během aukce zájemci podávají své cenové nabídky až je nakonec zboží či služba přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu. Tento účastník tak získává právo a povinnost za tuto cenu zavřít na předmět aukce kupní smlouvu. Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Aukce může probíhat zcela na internetu, tím pádem je otevřena více lidem.

 

Bankovní záruka

je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny v případě, že dlužník nesplní svůj závazek nebo pokud nejsou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění závazku. Základem je záruční listina, ve které si strany určí rozsah ručení a další podmínky s tímto spojené.

 

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM)

Specifický druh spoluvlastnictví, který byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem Společné jmění manželů (SJM).

 

Bonita klienta

schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně hradit pravidelnou (zpravidla měsíční) splátku úvěru. Při výpočtu bonity/schopnosti dostát svým závazkům se zohledňuje příjem domácnosti žadatele a další jeho volné peněžní prostředky vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).

 

Budova

nadzemní trvalá stavba, která je spojená se zemí pevným základem a je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory (s výjimkou hal). Rozhodnutím vlastníka lze za budovu považovat rovněž úsek se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

 

Budova rozestavěná

budova, která je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží (NP), pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

 

Byt

místnost nebo soubor místností, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.

 

Byt rozestavěný

místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

 

Bytové družstvo (BD)

družstvo zajišťující bytové potřeby svých členů.

 

Bytový dům

budova určená k obývání více bytů přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba určená k bydlení, kde převažuje funkce bydlení.

 

Cenová mapa

mapa ukazující cenu za m² pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.

 

Činžovní dům

dům s (nájemními) byty

 

Číslo evidenční

číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).

 

Číslo orientační

číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod.

 

Číslo parcelní

údaj označující parcelu v katastrálním území. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

 

Číslo popisné

číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné další budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným.

 

Developer

developerská společnost – společnost organizující výstavbu. Investor, který se stará o navrhnutí, stavbu a financování výstavby.

 

Depozitum

vklad v peněžním ústavu.

 

Dražba

je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby – to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Veřejnou dražbu může vykonávat z právního hlediska jen dražebník, který má na to koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Dražba dobrovolná

je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

 

Dražba nedobrovolná

jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem – soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon.

 

Dražební jistota

částka, která se skládá před dražbou, skládá ji každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

 

Dražebník

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo také příslušný orgán státní správy.

 

Družstevní byt

byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva právo nájmu v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu.

 

Dřevostavba

budova, která je z velké časti postavena ze dřeva (roubenky, sendvičové stavby, sruby).

 

Dům na klíč

dům, který je postavený podle připravené projektové dokumentace. Zákazník se v okamžiku předání hotové stavby může do nového domu ihned nastěhovat.

 

Dvojdům

dva domy, přiléhající jednou stěnou, jsou postaveny podle stejného návrhu, popřípadě je umístění zrcadlově obrácené.

 

Energetická náročnost budovy

vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (např. na vytápění b, větrání, apod.)

 

Elektronická aukce

způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou vzájemně vylepšovat své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek. Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně. Aukce probíhá ve virtuální aukční síni.

 

Evidence nemovitých věcí

soupis a popis vybraných nemovitých věcí používaný před katastrálním zákonem, který se vedl v letech 1964-1992 dle zákona č. 22/1964 Sb. Nemovité věci byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách.

 

Evidenční číslo

číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).

 

Exekuce

nedobrovolný, vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení a následnému prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou dražbou.

 

Exkluzivita

výhradní právo, které je podložené smlouvou, že určitou činnost smí provádět pouze jedna společnost (např. právo realitní kanceláře zprostředkovávat prodej nemovité věci).

 

Fixní úroková sazba

pevně stanovená sazba, která platí po celou dobu splácení nebo na dobu určenou ve smlouvě. Sazba je stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutou dobu (např. na 1, 3, 5 nebo 10 let).

 

Fond oprav

je tvořen vlastníky bytových jednotek, kteří měsíčně vkládají příspěvky dle výše podílu vlastníky bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví (LV) místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovité věci, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

 

Franšízing

forma podnikání, kdy je franšízantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, vystupování pod hlavičkou společnosti, využívání know-how.

 

Fyzická osoba (FO)

osoba nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu zletilosti (dovršením 18. roku).

 

Galerie

dlouhá chodba uvnitř budovy ve výši patra

 

Geometrické určení nemovité věci a katastrálního území

určení rozměru, tvaru, hranic nemovité věci a katastrálního území.

 

Geometrický plán

technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitých věcí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

 

Hrubá stavba

dostavěný dům se zastřešením. Dům je zatím bez omítek, dveří, oken, podlah atd. Jde pouze o holou stavbu.

 

Hypoteční banka

bankovní ústav specializovaný na poskytování hypotečních úvěrů.

 

Hypoteční úvěr (hypotéka)

úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka. Hypoteční úvěr může být účelový nebo neúčelový, přičemž účelovým se rozumí takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.

 

Hypoteční zástavní listy

dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.

 

Identifikace parcel

porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifikaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

 

Inkaso

nástroj platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (klienta).

 

Insolvence

neschopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát tak svým peněžním závazkům.

 

Insolvenční řízení

řízení podle insolvenčního zákona řešící úpadek (platební neschopnost) subjektu

 

Jistina

půjčený finanční obnos, za který platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

 

Jistina, úvěrové jistina

nominální částka poskytnutého úvěru.

 

Jistota

složení části peněz zajišťujících závazek (peněžní záruka). Jistota při nájmu prostor určených k bydlení: dle nového občanského zákoníku se skládá jistota (dříve kauce) do výše až šestinásobku nájemného. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

 

Jednorázová splátka

splátka mimo splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek půjčky (včetně dohodnutých poplatků a úroků).

 

Katastr nemovitostí

údaje o nemovitostech, které obsahují soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

 

Katastrální mapa

mapa velkého měřítka obsahující body polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí.

 

Katastrální úřad

úřad spravující katastr nemovitostí

 

Katastrální území

základní územní technická jednotka. V katastru nemovitostí, statistikách se označuje stejným názvem a podle systému různým číslem. Katastrální území je obvykle jediným územím nebo jedním z několika území obce nebo města.

 

Kauce

viz jistota

 

Kolaudace

schválení stavby nebo části, která vyžadovala stavení povolení, k užívání. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

 

Kolaudační řízení

řízení, ve kterém stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena dle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy stavení postupy, její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, z hlediska ochrany života a zdraví osob.

 

Konsolidace dluhu

znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, (výší úroku).

 

Komerční nemovitost

budova určená primárně pro kanceláře nebo obchody

 

Kupní smlouva

smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

 

List vlastnictví

veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která prokazuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině je zapsáno katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.

 

Lodžie

zastřešený/zastropený prostor v budově, který je zepředu i z boku otevřený a nevystupuje z obvodové zdi domu.

 

Loft (loftový byt)

velký byt, který vznikl přestavbou průmyslových prostor. Typické jsou vysoké stropy a neomítnuté cihlové zdi. Jde o horní podlaží nebo podkroví ve stavbě přímo pod střechou.

 

Marže

rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou; odměna obchodníka

 

Mezanin

podlaží nacházející se mezi přízemím a 1. patrem.

 

Mezonet (mezonetový byt)

název pro byt ve dvou a více úrovních, vícepodlažní byt

 

Montovaný dům

typizovaný dům sestavený s předem připravených dílů. Tyto části se připevňují na betonový základ.

 

Nájem

nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě. Podnájemní vztah může vzniknout pouze v případě existence nájemního vztahu, důležitý je zde souhlas vlastníka nemovitosti.

 

Nájemce

osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává za úplatu věc, aby ji dočasně v určené době užíval

 

Nájemné

cena, která se hradí za užívání pronajatého bytu

 

Nájemní smlouva

smlouva, za kterou pronajímatel přenechává za úplatu (částku) nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

 

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, prohlášení nebo dohody provedl vklad věcného práva do kat

 

Nebytový prostor

místnosti nebo soubory místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům

 

Nebytový prostor rozestavěný

místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, tzn. prostor určený k jinému využití než pro bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

 

Nedočerpání

stav, kdy klient nevyužije možnosti dočerpání celé částky dle smlouvy.

 

Nemovitost

pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (dům, chata, chalupa, zahrada, pole, sad, altán a další). Pod tímto pojmem si můžeme představit také byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona o vlastnictví bytů.

 

Nízkoenergetický dům

stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí se dle normy ČSN 73 0540.

 

Notářská úschova

právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání typicky může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi složitelem a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu notářské úschovy je odstupňovaný podle částky úschovy. Jeho stanovení se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb.

 

Obytná plocha (RD + byt)

plocha domu vyjádřená v m2 – bez sklepa, úklidových místností, balkonu.

 

Obytná místnost

část bytu (obývací pokoj, jídelna, ložnice), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou. Je určena k trvalému bydlení a má podlahovou plochu nejméně 8 m2. Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.

 

Ocenění nemovitosti

posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

 

Odhadce

fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat ocenění tržního hodnoty nemovitosti.

 

Odhad ceny nemovitosti

zjištění celkové hodnoty majetku. Pokud to vyžaduje povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

 

Osobní vlastnictví = OV

pojem  se používá jako vyjádření vlastnictví bytu, kdy majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba.

 

Parcela (pozemek)

ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

 

Parcela pozemková

pozemek, který není stavební parcelou.

 

Parcela stavební

stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

 

Parcelní číslo

číslo, které je přiděleno k určité parcele v katastrálním území, identifikační číselné označení parcely (i pozemku). Čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně určit.

 

Pasivní dům

stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu

 

PENB

viz průkaz energetické náročnosti budovy

 

Plomba

plomba v katastru nemovitostí se značí písmenem „P“. Upozorňuje tím na to, že se s nemovitostí něco děje a údaje o nemovitosti se mění nebo se měnit mohou. Tento zápis má takový význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit.

 

Plocha pozemku

celková plocha pozemku v m2 vč. zastavěné plochy

 

Plocha pozemku bez RD

plocha pozemku v m2 vyjma zastavěné plochy = čistá zahrada (závisí také na informacích, které jsou uvedeny v LV – listu vlastnictví).

 

Podlahová plocha (bytu)

podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi. Podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou

 

Podlahová plocha nebytového prostoru

plocha všech místností nebytového prostorou nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch, které jsou určeny výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem. Do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru.

 

Podnájem

přenechání nemovité věci na dobu určenou ve smlouvě (o podnájmu) nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Podnájem je odvozený od nájmu, nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě.

 

Podílové spoluvlastnictví

vlastnictví, kde je více vlastníků nemovitosti a kde každý z nich má ideální podíl na nemovitosti.

 

Pohledávka

dluh, oprávnění/nárok věřitele požadovat od dlužníka plnění, tzn. vyrovnání dluhu

 

Právní moc

je formální akt, kdy rozhodnutí (správní či soudní) nabývá platnosti a je konečný, závazný a nezměnitelný. Rozhodnutí nabývá právní moci tehdy, pokud proti němu účastníci řízení neuplatní své právo na odvolání.  Rozhodnutí bez nabytí právní moci je neplatní.. Na právní moc nemají vliv mimořádné opravné prostředky.

 

Prohlášení vlastníka

jednostranný právní úkon vlastníka domu, vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

 

Pronájem

vyjadřuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Vzniká na základě nájemní smlouvy – pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou či nebytovou jednotku nebo nemovitost do užívání.

 

Pronajímatel

přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve stanovené době) užíval nebo z ní bral i užitky.

 

Provize

odměna za zprostředkování obchodu. Pevná částka nebo procenta z hodnoty obchodu.

 

Prohlášení vlastníka

jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

dokument, který informuje o celkové energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

 

Předkupní právo

právo oprávněné osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.

 

Předhypoteční úvěr

úvěr umožňující jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr (nejčastěji používaný u bytů v družstevním vlastnictví, které budou do jednoho roku převedeny do osobního vlastnictví).

 

Půda nezemědělská

půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

 

Půda zemědělská

půda určená k zemědělskému obdělávání.

 

Půdorys

nákres, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z tohoto znázornění pak lze vyčíst např. materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, apod. V půdoryse se označují většinou údaje jako délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností nebo ploch a také informace o jednotlivých prvcích.

 

Realitní makléř

osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. Může se specializovat buď na rezidenční bydlení, nebo na komerční nemovitosti.

 

Rekonstrukce

zásahy do majetku/nemovitosti, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Uvedení do původního stavu.

 

Rekreační objekt

budova/objekt sloužící k rekreaci (odpočinu), jedná se jak o individuální chatu, chalupu, tak např. penzion, hotel.

 

Renovace

soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc (nemovitost) uvede do původního geometrického tvaru, rozměru, atd.

 

Reverzní aukce

aukce, při které nabízí více účastníků aukce vůči jednomu zájemci. Vyhlašovatel aukce má zájem předmět dražby koupit. Účastníci aukce snižováním nabízené ceny soutěží o vítězství v aukci a tím i o následnou možnost poptávané zboží či služby dodat.

 

Rezervační smlouva

rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajišťuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům.

 

Rodinný dům

objekt určený k bydlení, který svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níže je více než polovina podlahové plochy místností a prostor určena k bydlení. RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

 

Roubený dům = roubenka

dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, do hranolu opracovaných, kmenů. Na rozdíl od srubů jsou tyto stavby typické pro české hory.

 

Ručení

závazek, který vzniká jednostranným písemným prohlášení ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek.

 

Ručitel

fyzická nebo právnická osoba, která je povinna uhradit závazek dlužníka věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní dlužník sám.

 

Řadový dům

domy postavené těšně vedle sebe, podle téhož plánu, které mají společné nosné zdi.

 

Smlouva o převodu

písemný vztah (smlouva) mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí být písemná a musí obsahovat údaje o převádějícím, nabyvateli a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.

 

Smlouva o smlouvě budoucí

písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní. Uzavírá se po uzavření rezervační smlouvy.

 

Smlouva o výhradním prodeji

dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí exkluzivitu.

 

Smlouva o zprostředkování

zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (provizi).

 

Smluvní cena

cena, která je sjednána ve smlouvě

 

Smluvní pokuta

dohodnutá částka ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních podmínek.

 

Solvence

platební schopnost dostát svým závazkům.

 

Společné jmění manželů (SJM)

majetek nabytý některým z manželů v době trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

 

Spoluvlastnictví

vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně. Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (myšleno podíly), ale také reálně (spoluvlastník má určenou část, která patří jemu).

 

Spotřební úvěr

úvěr určený fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb.

 

Srub

dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, především kulatých, kmenů.

 

Stavba

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. (§2 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.)

 

Stavební spořitelna

banka, které byla udělena bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, povolující pouze výkon činností, kterými jsou stavební spoření a další činnosti upravené zákonem o stavebním spoření.

 

Stavební parcela

stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

 

Stavební povolení

povolení stavby stavebním úřadem, které je nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavební úřad zabezpečuje stanovenými podmínkami hlavně ochranu veřejných zájmů při výstavbě a užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení stavebních požadavků na výstavbu, případně jiných předpisů a technických norem.

 

Stvrzenka

doklad o převzetí finanční částky.

 

Terasa

přírodní stupeň v terénu, upravená plocha střecha budovy se zábradlím a upravená pro pohyb osob

 

Termínovaný vklad

většinou zaokrouhlený jednorázový vklad vkladatelem, který se během smluvního období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.

 

Tichá aukce

aukce, kde účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. V případě, že je papír s nabídkami veřejný, účastníci zvyšují své nabídky v závislosti na ostatních nabídkách.

 

Tržní cena

cena odpovídající ceně při prodeji stejné nebo podobné věci k určitému datu.

 

Tržní ocenění nemovitosti

cena, která odpovídá prodejní ceně nemovitosti ve stejné lokalitě ke stejnému dni.

 

Tržní odhad

reálná hodnota nemovitosti na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.

 

Účelový úvěr

úvěr poskytnutý na předem stanovený účet, který není možné za dobu trvání úvěru měnit. U tohoto úvěru je výhodou nižší úroková sazba.

 

Účelový příslib

písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.

 

Úschova notářská

právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi osobou skládající částku a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu je odstupňovaný podle částky úschovy.

 

Úvěrový účet

účet, na němž banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.

 

Územní plán (ÚP)

druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl prostorově a funkčně uspořádat území v krajině a její využití. Územní plán (ÚP) si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj, který spočívá v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

 

Územní plán obce

plán stanovující urbanistickou koncepci. Řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých lze ještě stavět.

 

Užitná plocha (RD)

plocha všech obytných a vedlejších místností a plocha příslušenství domu vč. sklepa, úklidových místností, balkonu.

 

Užitná plocha (byt)

plocha všech obytných a vedlejších místností a plocha příslušenství bytu vč. sklepa, úklidových místností, balkonu.

 

Územní rozhodnutí

rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona. V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel (např. účet stavby) a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území. Jimi zabezpečí zejména soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb a jiných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a rozhodne o námitkách účastníků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby si stavební úřad může v odůvodněných případech vyhradit předložení podrobnějších podkladů, projektové dokumentace nebo její části; podle nich může stanovit dodatečně další podmínky, které musí být zahrnuty do stavebního povolení.

 

Věcné břemeno

omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

 

Věřitel

osoba oprávněná požadovat plnění po dlužníkovi. Má pohledávku vůči dlužníkovi, jsou mu dluženy peníze.

 

Vícegenerační dům

rodinný dům se dvěma či více samostatnými bytovými jednotkami.

 

Vila

rodinný dům (většinou luxusní), který je umístěn v zahradě.

 

Vlastník nemovitosti

fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba, která vlastní nemovitosti může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí. Vlastník má podle občanského zákoníku v mezích zákona právo držet nemovitost, užívat a mít z užívání požitky a nakládat s ní.

 

Výměra parcely

vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku

 

Výpis z katastru nemovitostí

veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o parcelách a nemovitostech a údaje o právech k nemovitostem. Vydává jej katastrální úřad.

 

Zastavěná plocha (RD)

plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v pravidlech územního rozvoje. Půdorys 1. nadzemního podlaží v m2. (Vždy správně uvedeno pouze na katastru a pro každou nemovitou věc jinak – někdy započítán i dvůr, jindy předzahrádka apod., vždy jde ale o „zastavěnou plochu a nádvoří“)

 

Zastavěné území

území vymezené územním plánem

 

Zastavěný pozemek

pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu

 

Zastavěný stavební pozemek

pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami

 

Zástavní právo

vzniká na základě smlouvy a slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru). V případě nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy (např. splátky) je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené (např. nemovitosti).

 

Zástavní věřitel

věřitel, jehož pohledávka je vůči dlužníkovi zajištěna zástavním právem.

 

Znalecký posudek

odborné dílo vypracované znalcem nebo znaleckým ústavem splňující náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu. Úkolem znaleckého posudku však nemusí být jen stanovení hodnoty majetku, ale rovněž odborné odpovědi na otázky zadavatele. Zpracovatel však musí vždy respektovat ustanovení Zákona o oceňování majetku a musí mít příslušné znalecké oprávnění. Každý znalecký posudek musí obsahovat i znaleckou doložku, ve které je popsán rozsah oprávnění znalce, identifikace jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, pod kterým je posudek zapsán ve znaleckém
Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 15
Vyberte si z naší nabídky
Realitní zpravodaj

Co mohou sledovat kamery instalované na domě

Co mohou sledovat kamery instalované na domě
19.7.2024 - Odkládání objemného odpadu k běžným popelnicím na směsný odpad. Ničení domovní fasády, ale také třeba zámků či dveří, takové a podobné problémy řeší mnoho majitelů bytových domů,..

Bydlení vládne minimalismus

Bydlení vládne minimalismus
15.7.2024 - Jednoduchost, skromnost, pokora. Malé, ale praktické, útulné a udržitelné. Takový je styl bydlení podle mladé generace. Vždyť proč hromadit věci, které potřebují údržbu a úklid, když je..

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy
11.7.2024 - U rodinného domku se to možná nezdá, ale když se investor pustí do stavby velké budovy, ať administrativní, či skladového nebo jinak využitelného areálu, bez digitálního modelu budovy se..

NOVÁ ZPRÁVA ZE SVĚTA REALIT:-)

13.2.2020 přátelé, realiťáci s radostí vám musím oznámit, že ode dneška mám v kanceláři novou posilu, více »

Spokojený klient

29.1.2020 Spokojený klient,který si dal tu chvilku a napsal mi doporučení..a já za to moc děkuji. více »

Ubytování ve Znojmě v centru města

31.5.2019 Nabízím ke krátkodobému ubytování garsonku 1+ kk nacházející se přímo u vstupu do historického centra města Znojma. více »

RK
Provozováno na realitním systému Realman